NCR Books / NCR Boeke

Heilbron Herald bied hoogstaande NCR-boeke (drie- en tweevoudige selfdeurdringende boeke) aan wat deur ons gedruk word. Ons help met ontwerp en uitleg, en ons druk u NCR-boeke professioneel en lewer dit by u kantoor af.

NCR-boeke is handig vir bestellings of fakturering buite die kantoor. Die gebruik van selfdeurdringende boeke in duplikaat of triplikaat stel u in staat om afskrifte van alle inligting wat aan kliënte verskaf word, te behou. Bestel u Drie- en Tweevoudige Boeke by ons.

NCR-boeke word op verskeie maniere gebruik as ‘n handleiding vir die opsporing van aflewerings, bestellings, fakture, teruggestuurde goedere, ens. Dit is ontwerp om meervoudige afskrifte van die eerste vel vir rekordhouding te hê. Die boek is reeds deurdringend en bevat ‘n vouplank (bekend as ‘n skryfbeskerming) wat tussen die afskrifte geplaas kan word om te verseker dat die skrif op die eerste vel deurskynend is na die afskrifte daaronder. Eenvoudig en doeltreffend!

Die boeke word enkelkant gedruk, in portret- of landskap-oriëntasie, in swart en wit op 60gsm koolstofpapier vir die binnekante van die bladsye en ongeveer 738gsm Grys Bord/Chipbord-oortrek met Emtini Liner. Opsies sluit 2-dele 100 stelle of 3-dele 50 stelle, 1 vir siening, in. Die eerste en tweede vel is geperforeer vir maklike afskeuring.

Volkleur printing op die eerste blaai is ook beskikbarr.

Beskikbare groottes: A4 (297 x 210) of A5 (210 x 148) – Portret of Landskap. Aangepaste groottes is op aanvraag beskikbaar.

Heilbron Herald se NCR-boeke bied u die gemoedsrus dat u altyd ‘n naspoor het van belangrike inligting en transaksies. Vertrou op ons om u NCR-boeke van hoë gehalte en volgens u spesifikasies te druk.

Heilbron Herald NCR Books
Custom Printed NCR Books

Custom Printed NCR Books

Heilbron Herald offers high-quality NCR books (triplicate and duplicate self-carbonating books) printed by us. We assist with design and layout, and professionally print your NCR books and deliver them to your office.

NCR books are convenient for off-site orders or invoicing. The use of self-carbonating books in duplicate or triplicate allows you to keep copies of all information provided to clients. Order your triplicate and duplicate books from us.

NCR books are used in various ways as a manual form of tracking deliveries, orders, invoices, returned goods, etc. They are designed to have multiple copies of the first sheet for record-keeping. The book is already carbonated and includes a fold-in board (known as a writing shield) that can be placed between the copies to ensure that the writing on the first sheet transfers to the copies below. Simple and effective!

The books are printed single-sided, in portrait or landscape orientation, in black and white on 60gsm carbon paper for the inside pages, and approximately 738gsm Grey Board/Chipboard Cover with Emtini Liner. Options include 2-part sets of 100 or 3-part sets of 50, with one for viewing. The first and second sheets are perforated for easy tear-out.

Full-colour printing on the first page is also available.

Sizes available are A4 (297 x 210) or A5 (210 x 148) – Portrait or Landscape. Custom sizes are available upon request.

Heilbron Herald’s NCR books provide you with the peace of mind of always having a record of important information and transactions. Trust us to print your NCR books to high standards and according to your specifications.